OWS Grand Chotowa

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach
I Liga Seniorów

Chotowa, 2-11.09.2007

[Start]  [Regulamin]  [Komunikat]  [partie]  [serwis turniejowy]  [ON-LINE]  [galeria]

Regulamin 63 Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Centralne rozgrywki drużynowe są trójszczeblowe, rozgrywane w następujących grupach:
 • Ekstraliga - Organizator: Rzemiosło Racibórz, Ustroń-Jaszowiec 1 - 9.09.2007 r. ,
 • I Liga - Organizator: Podkarpacki Związek Szachowy, Chotowa 3 - 11.09.2007 r.,
 • II Liga - Organizator: Małopolski Związek Szachowy, Wysowa Zdrój 3 - 11.09.2007 r.,
1.2. Cel zawodów:
 • wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski,
 • wyłonienie reprezentantów Polski w Klubowym Pucharze Europy,
 • wyłonienie drużyn awansujących do rozgrywek wyższego szczebla,
 • wyłonienie drużyn degradowanych do rozgrywek niższego szczebla,
 • popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego w Polsce,
 • umożliwienie zawodnikom podwyższenia kategorii/tytułów szachowych i rankingu.
1.3. Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Szachowy, który może zlecić zadanie innej osobie prawnej wyłonionej w drodze konkursu ofert.

2. UCZESTNICTWO:

2.1. Na każdym szczeblu rozgrywek może uczestniczyć tylko jedna drużyna z danego klubu.

2.2. Prawo uczestnictwa w rozgrywkach mają drużyny klubów zarejestrowanych w PZSzach i posiadających licencje oraz uregulowane opłaty: roczna składkę członkowską za 2007 rok, startowe do zawodów, opłaty klasyfikacyjno - rankingowe, opłatę za start zawodnika zagranicznego. Zawodnicy polscy występujący w drużynach muszą posiadać licencję PZSzach.

2.3. W EKSTRALIDZE prawo uczestnictwa ma 10 drużyn: (załącznik 1)
 • drużyny, które zajęły miejsca 1-8 w Ekstralidze w 2006 roku
 • drużyny, które zajęły miejsca 1-2 w I Lidze w 2006 roku
2.4. W I LIDZE prawo uczestnictwa ma 10 drużyn: (załącznik 2)
 • drużyny, które zajęły miejsca 9-10 w Ekstralidze w 2006 roku
 • drużyny, które zajęły miejsca 3-7 w I Lidze w 2006 roku
 • drużyny, które zajęły miejsca 1-3 w II Lidze w 2006 roku

2.5. W II LIDZE prawo uczestnictwa mają: (załącznik 3)

 • drużyny, które z innych przyczyn zostały zdegradowane z EKSTRALIGI lub z I LIGI
 • drużyny, które zajęły miejsca 8-10 w I Lidze w 2006 roku
 • drużyny, które zajęły miejsca 4-24 w II Lidze w 2006 roku
 • aktualni mistrzowie drużynowych mistrzostw wojewódzkich /seniorów/
 • aktualni wicemistrzowie województw: podkarpackiego, śląskiego i wielkopolskiego
 • drużyny, które spełnią następujące warunki:
  • średni ranking podstawowego składu (5+1) na 01.07.2007 wynosi minimum 2150,
  • opłacą trzykrotne startowe do II Ligi ,
  • nadeślą zgłoszenie do PZSzach i organizatora do dnia 01.08.2007
 
2.6. Do rozgrywek zostaną dopuszczone kluby, które prześlą zgłoszenie (załącznik 4) do organizatora oraz PZSzach i dokonają opłaty startowego na konto PZSzach do dnia 1.08.2007 r. Organizator może przyjąć spóźnione zgłoszenie drużyny uprawnionej do udziału w DMP pod warunkiem opłaty startowego wyższego o 20 % od stawki ustalonej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach nr 1/2007

2.6.1. Miejsce drużyny, która zrezygnuje z rozgrywek w Ekstralidze 2007, zajmuje drużyna rezerwowa. Rezerwę stanowią drużyny z I Ligi 2006 w kolejności zajętych miejsc od 3 do 7.

2.6.2. Miejsce drużyny, która zrezygnuje z rozgrywek w I Lidze 2007 zajmuje drużyna rezerwowa. Rezerwę stanowią drużyny z II Ligi 2006 w kolejności zajętych miejsc od 4 do 24.

2.6.3. W przypadku, gdy mistrz lub wicemistrz nie może uczestniczyć w II Lidze, wówczas właściwy Wojewódzki Związek Szachowy może wyznaczyć kolejną drużynę z rozgrywek wojewódzkich.

3. ORGANIZACJA ZAWODÓW

3.1. Organizator każdej z lig wydaje Komunikat Organizacyjny zawodów najpóźniej do dnia 30.06.2007 r. Komunikat powinien być przesłany do:

 • PZSzach w Warszawie,
 • odpowiednich klubów ligowych,
 • Przewodniczącego Komisji Sportowej - Waldemar Czarnota wczarnota@poczta.onet.pl

3.2. Organizator Ekstra i I ligi wydaje na bieżąco biuletyn zawierający wszystkie partie i bieżące wyniki. Organizator II ligi wydaje biuletyn zawierający co najmniej partie z szachownic: I, II i VI oraz wyniki. Każda drużyna ma prawo do jednego bezpłatnego egzemplarza biuletynu.

3.3. Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek oraz pliki z zapisami partii w formacie PGN.

3.4. Organizator otrzymuje z biura PZSzach listy uprawnionych uczestników danej ligi z ewentualnymi zastrzeżeniami co należy uzupełnić.

4. PRZEPISY TURNIEJOWE

4.1. Tempo gry: 40 posunięć / 90 ‘ + 30 ‘ na dokończenie partii + 30'' na każdy ruch.

4.2. Na wszystkich szczeblach rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

4.3. System rozgrywek

4.3.1. Ekstraliga i I Liga rozgrywane są systemem kołowym. Numery startowe wylosowane zostały w czasie mistrzostw Polski do lat 20.

4.3.2. II Liga rozgrywana jest systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Kojarzenie będzie wykonywane według punktów meczowych. Numery startowe przydziela się według następujących kryteriów: średni ranking 6 zawodników z podstawowego składu, przy równym średnim rankingu decyduje wyższy ranking zawodnika na pierwszej i kolejnych szachownicach.

4.4. Składy imienne drużyn należy przesłać do Organizatora w terminie do 20.08.2007 r. ( załącznik nr 5). Przesłany skład może być uzupełniony jedynie o trzech zawodników rezerwowych najpóźniej na odprawie technicznej.

4.5. Skład drużyny i przepisy techniczne:

4.5.1 Drużyna składa się z 6 zawodników, w tym kobiety grającej na szóstej szachownicy.

4.5.2. Do drużyny można zgłosić dowolną liczbę zawodników rezerwowych, którzy występują za zawodnikami składu podstawowego.

4.5.3. W każdym meczu może uczestniczyć jeden zawodnik zagraniczny, za którego Klub wniósł do PZSzach opłatę roczną zgodną z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach nr 1/2007.

4.5.4.Zawodniczki, w kolejności zgłoszenia, mogą grać na szachownicach wyższych, za ostatnim rezerwowym mężczyzną z prawem powrotu na szachownicę szóstą.

4.5.5. Kolejność zawodników, podana w składzie zweryfikowanym na odprawie technicznej nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów.

4.5.6. Skład drużyny na mecz należy zgłosić sędziemu najpóźniej na jedną godzinę przed rundą. Brak zgłoszenia upoważnia sędziego do wpisania do protokołu składu z poprzedniej rundy. W przypadku I rundy będzie to skład podstawowy. Przy zgłaszaniu składu drużyny na mecz obowiązuje kolejność ze zgłoszenia.

4.5.7. Do składu na dany mecz można wpisywać tylko zawodników obecnych na zawodach. W przypadku braku zawodnika należy wpisać na najniższej pozycji składu vacat.

4.5.8. Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez klub. Szczegółowe prawa i obowiązki kapitana drużyny powinien omówić sędzia główny podczas odprawy technicznej powołując się na przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym wyd. 2002 (Część B.IV. str. 5-6).

5. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

5.1 W Ekstralidze i I Lidze o kolejności zajętych miejsc przez drużyny decydują następująco:

5.1.1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., oddanie walkowera -2 pkt.)

5.1.2. Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny w poszczególnych partiach - wygrana, wygrana walkowerem 1 punkt, remis 0,5, przegrana 0.

5.1.3. Wyniki bezpośrednich meczów.

5.1.4. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach.

5.1.5. Punktacja Sonnenborna-Bergera.

5.2. W II Lidze o kolejności zajętych miejsc decydują następująco:

5.2.1. Suma punktów meczowych - za wygrany mecz 2 pkt., za remis lub pauzę 1 pkt., za przegrany mecz 0 pkt., oddanie walkowera -2 pkt.

5.2.2. Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny w poszczególnych partiach - wygrana i wygrana walkowerem 1 pkt, remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt, za pauzę drużyna otrzymuje połowę punktów jakie mogła by zdobyć w meczu (za pełny skład sześcioosobowy - 3 pkt.) oraz po pół punktu dla każdego zgłoszonego do tego meczu zawodnika.

5.2.3. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach

5.3. Kolejność miejsc na szachownicach ustala się wg następujących kryteriów:

Liczba zdobytych punktów, wynik procentowy, miejsce drużyny.

5.4. Zawodnik, z pełnym dorobkiem punktów, klasyfikowany jest na szachownicy, na której rozegrał największą ilość partii (przy równej ilości na jednej lub więcej szachownicach na najniższej z nich).

6. NAGRODY, AWANSE I SPADKI

6.1. W Ekstralidze zwycięska drużyna otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza Polski, a trzy najlepsze drużyny otrzymują medale DMP. Dwie najlepsze drużyny uzyskują prawo startu w Klubowym Pucharze Europy (zgłoszenie poprzez PZSzach, pod warunkiem oficjalnego wystąpienia kierownictwa klubu); uprawnienie to przechodzi kolejno na dalsze drużyny pierwszej połowy tabeli Ekstraligi. Do I Ligi spadają drużyny, które zajmą miejsca 9-10. Rodzaj i wysokość nagród za wyniki drużynowe i indywidualne ogłasza organizator podczas odprawy technicznej.

6.2. W I Lidze dwie najlepsze drużyny awansują do Ekstraligi. Drużyny, które zajmą miejsce 8 i niższe zostają zdegradowane do II Ligi. Rodzaj i wysokość nagród za wyniki drużynowe i indywidualne ogłasza organizator podczas odprawy technicznej.

6.3. W II Lidze - drużyny, które zajmą pierwsze 3 miejsca awansują do I Ligi. Drużyny, które zajmą miejsce 25 i dalsze zostają zdegradowane do Ligi Wojewódzkiej /okręgowej/. Rodzaj i wysokość nagród za wyniki drużynowe i indywidualne ogłasza organizator podczas odprawy technicznej.

6.4. Drużyna, która zrezygnuje z udziału w rozgrywkach jest degradowana z Ekstraligi lub I Ligi do II Ligi, zaś z II Ligi do ligi wojewódzkiej.

6.5. Drużyna, która zgłosiła się i nie stawi się na rozgrywkach Ekstraligi zostaje zdegradowana do II Ligi. W przypadku I Ligi lub II Ligi zostaje zdegradowana do ligi wojewódzkiej.

7. SĘDZIOWANIE

7.1. Zawody prowadzi sędzia główny, którego wyznacza Kolegium Sędziów PZSzach. Organizator ma prawo zaproponować sędziego głównego, jednak musi to uczynić pisemnie (e-mail: a.filipowicz@szachista.com ) najpóźniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem zawodów.

7.2. Sędzia główny dobiera sobie, wedle własnego uznania, sędziów asystentów, którzy posiadają licencje sędziowskie.

7.3. Sędzia główny na odprawie technicznej omawia najnowsze zmiany w przepisach gry jak: zakaz wnoszenia na salę gry wszelkich urządzeń elektronicznych, wychodzenie z sali gry podczas rozgrywania partii, konieczność prowadzenia zapisu, jeżeli zawodnik otrzymuje po każdym posunięciu dodatkowe 30" itp.

7.4. Od decyzji sędziowskiej podjętej w pierwszej instancji kapitan drużyny może odwołać się natychmiast, na piśmie, nie później jednak niż 30' po zakończeniu rundy, do drugiej instancji - sędziego głównego, po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne w czasie zawodów. Kaucja podlega zwrotowi po uznaniu odwołania, w przeciwnym wypadku zostaje dołączona do funduszu organizacyjnego zawodów.

7.5. Zawodnik lub kapitan drużyny, w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów, ma prawo do złożenia zażalenia, dotyczącego podjętych przez sędziów decyzji do:
 • Pionu Sportowego PZSzach. - w sprawach sportowych,
 • Kolegium Sędziów PZSzach. - w sprawach przepisów gry i regulaminu.

7.6. W trakcie rozgrywania partii zawodnicy nie mogą prowadzić rozmów, ani wychodzić z pomieszczeń, określonych na odprawie technicznej jako „sala gry". Wyjście z sali gry , w czasie partii bez powiadomienia sędziego, powoduje natychmiastową przegraną.

7.7. Sędzia główny, na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji składów drużyn zgłoszonych przez kluby. Kierownik lub kapitan drużyny na odprawie technicznej przedstawia Sędziemu Głównemu do weryfikacji odcinki kart ewidencyjnych wszystkich zawodników drużyny potwierdzające przynależność klubową, a w przypadku zawodnika zagranicznego kopię dowodu opłaty za niego do PZSzach.

7.7. Sędzia może zażądać okazania: dowodu tożsamości zawodnika.

7.8. Sędzia główny mistrzostw ma obowiązek, w ciągu 14 dni, złożyć sprawozdanie do:


7.9. Sprawozdanie powinno być sporządzone według wzoru opublikowanego przez Kolegium Sędziów PZSzach.

7.10. Sędzia prowadzi zawody zgodnie z Kodeksem Szachowym 2002 r. oraz Zmianami: z roku 2003 odnośnie tytułów międzynarodowych i 2005 odnośnie przepisów gry (Kodeks część A).

8. FINANSOWANIE

8.1. Koszty uczestnictwa w rozgrywkach centralnych ponoszą kluby.

8.2. Koszty organizacyjno-techniczne zawodów ponosi organizator danej ligi.

8.3. Startowe wynosi: Ekstraliga 1800 zł, I Liga 1500 zł, II Liga 900 zł. Organizator zawodów ma prawo obniżyć wpisowe dla drużyn mieszkających w ośrodkach przez niego wskazanych. Maksymalna obniżka opłaty do wysokości podanej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach nr 1/2007, tabela 3.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubie lub związku
sportowym, którego zawodnik jest członkiem lub reprezentantem (Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996 r. rozdział 10, Art. 52 pkt. 2.)."

9.2. Za stan zdrowia zawodników (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca.

9.3. Prawo interpretacji Regulaminu należy do właściwych organów PZSzach (Komisji Sportowej) i Sędziego Głównego zawodów.

9.4. Opłata klasyfikacyjno - rankingowa winna być przekazana na konto PZSzach przed rozpoczęciem zawodów. Osobą zobowiązaną do wniesienia opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w imieniu członków drużyny jest jej kapitan lub klub, przy czym kwota należna z tytułu tej opłaty jest sumą opłat zawodników składu podstawowego (tzn. opłaty nie wnosi się od zawodników rezerwowych). (Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach nr 1/2007 )


Przewodniczący Komisji Sportowej Wiceprezes ds. Sportowych

/-/ Waldemar Czarnota /-/ Jacek BielczykZatwierdził:

P r e z e s

/-/ Janusz Woda


Załączniki znajdują sie w poniższych plikach:

Kalendarz turniejów szachowych w Polsce i na świecie