Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
V Szachowych Wakacji w Dąbkach, 19 – 31.08.2013 r.

I.Cel imprezy
- letni wypoczynek dzieci
- nauka gry w szachy od podstaw i dla początkujących
- podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny

II.Organizatorzy:
- Agencja 64 PLUS www.agencja64.pl
- KSZ „STILON” Gorzów Wlkp. www.kszstilon.pl
- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia www.szachy-bogatynia.pl

III.Termin
- 19 – 31.08.2013 r.
- Przyjazd w dniu 19.08. w godzinach popołudniowych (wyżywienie od kolacji 19.08. do obiadu w dniu 31.08.2013).

IV.Miejsce
- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w OW „DUET” ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki, www.duet.com.pl

V.Warunki uczestnictwa
- wpłata 300 zł. zaliczki (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 31.07.2013 r. W przypadku rezygnacji z obozu,
zaliczka nie podlega zwrotowi.
- pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie informacyjnej drogą elektroniczną
do dnia 31.07.2013 na adres:
- Andrzej Modzelan: tel. 606-921-188, e-mail: anmodz@gmail.com
- Waldemar Gałażewski: tel. 600-952-587, e-mail: w.galazewski@gmail.com
- oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu,

VI.Charakterystyka zajęć:
- w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach szkoleniowych liczących po 10-14 osób
- zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez doświadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej Modzelan,
Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski, Waldemar Gałażewski - dla zaawansowanych tematem głównym będą różnorodne formy ataku na króla. Grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z uwzględnieniem wieku;
- wszyscy uczestnicy akcji zagrają w turniejach klasyfikacyjnych oraz w Ogólnopolskich Indywidualnych Mistrzostwach Szkół
- po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma krótką charakterystykę swojej gry i aktualnego poziomu sportowego wg następujących kryteriów: Znajomość debiutów, gra kombinacyjna, znajomość końcówek, cechy wolicjonalne.

VII. Program dnia:
07:30 - 08:00 Pobudka
08:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 – 09:00 Porządki w pokojach
09:00 - 12:30 Runda i zajęcia w grupach
13:00 - 13:30 Obiad
13:30 – 18:00 Czas wolny (plażowanie, gry sportowe, itp.)
18:00 – 18:30 Kolacja
18:30 – 21:00 Gry i zabawy świetlicowe (bilard, filmy DVD, tenis stołowy), rozgrywki sportowe, tenis ziemny
21:00 – 22:00 Toaleta wieczorna
22:00 – 06:00 Cisza nocna

VIII. Finansowanie:
Koszty udziału w obozie szkoleniowym 1050 zł + 70 zł. (wpisowe do MP Szkół) = 1.120,00 - pomniejszone o kwotę zaliczki –
można opłacić na miejscu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS, ul. Ogińskiego 67/5, 66-400 Gorzów Wlkp. Bank
PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444 lub gotówką w dniu przyjazdu. Warunkiem
potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki.
UWAGA! Organizator wystawia rachunki za uczestnictwo maksymalnie do 7 dni od zakończenia imprezy.
Opłatę klasyfikacyjno – rankingową Polskiego Związku Szachowego ponosi organizator.

IX. Koszt imprezy obejmuje:
- zakwaterowanie i wyżywienie (4 posiłki) w OW „DUET”
- szkolenie szachowe
- udział w turnieju klasyfikacyjnym, i w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół
- opiekę medyczną (pielęgniarka)
- opiekę instruktorską
- wycieczki

X. Uwagi końcowe:
- wszyscy uczestnicy obozu, którzy pozytywnie zaliczą egzamin sprawdzający, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia i upominki, a zwycięzcy turniejów puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe
- za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca
- uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania i zeszyt, oraz strój sportowy
- OW „DUET” dysponuje znakomitą bazą sportową, m.in. boisko Orlik, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, plac zabaw, itp.
- w okresie od 22 do 31 sierpnia w tym samym ośrodku odbywać się będą XIII Ogólnopolskie Indywidualne Mistrzostwa Szkół w Szachach oraz Turniej Szachowy „DĄBKI – CHESS OPEN 2013” . Komunikaty tych imprez znajdują się na stronie
www.agencja64.pl
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie

Agencja 64 PLUS
ul. Ogińskiego 67/5
66-400 Gorzów Wielk.
tel. 607-806-152
KARTA KWALIFIKACYJNA


Ośrodek Wypoczynkowy „DUET” ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU.
1. Nazwa oferty: V Szachowe Wakacje – Dąbki 2013
2. Forma placówki wypoczynku: Ośrodek Wczasowy
3. Miejsce placówki OW „Duet” ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki
4. Czas trwania od 19 - 31.08.2013

I. WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU
1. Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………………………................................................

2. Data i miejsce urodzenia…………………………..Klub.....................................................Kategoria...................Ranking.......

3. Adres zamieszkania ..................................................................................................tel.......................................

4. Nazwa i adres szkoły ...........................................................................................................................................

5. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) dziecka ....................................................................................................

6. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku………………………………………………………………………………………….…

...............................................................................................................tel......................................................

7. Pesel dziecka ...............………………………nazwa kasy chorych ………...............................................................................

8. Nr ubezpieczenia szkolnego...................................................................................................................................
II. ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE
Oświadczam:
 rezygnuję z wystawienia faktury  zamawiam wystawienie faktury
Proszę o wystawienie faktury dla:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
(dokładna nazwa nabywcy, adres: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lok., NIP)

Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga ! Faktury mogą być wystawiane jedynie do 7 dnia od
zakończenia turnusu (kolonii/obozu)

III. INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA i szczególnych potrzebach / zaleceniach (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.)


......................................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.

Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).


.................................. ...................
(miejscowość , data) (podpis rodzica)

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021