Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 14 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej z okazji Dni Sękowa

1. Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy GCK SZACH Sękowo, w ramach imprezy Parafii Św. Jadwigi w Wilczynie i Rady Sołeckiej w Sękowie

2. Miejsce, termin, zgłoszenia:
Turniej rozegrany zostanie w sobotę 5 lipca 2014 roku w Przedszkolu w Sękowie, ul. Szkolna 23. Weryfikacja zgłoszeń i ustalenie listy startowej w godzinach 8.30 – 8.45, otwarcie turnieju o godz. 8.50, 1. runda o 9.00, zakończenie ok. godz. 15.00.
Zapisy drogą internetową pod adresem sędziego głównego, Pana Roberta Goździewicza: robertszach@interia.pl.
Zgłoszenie winno zawierać: imię, nazwisko, przynależność klubową (lub miejscowość zamieszkania), datę urodzenia, kategorię szachową, numer telefonu oraz wskazanie grupy wiekowej, w jakiej zawodnik chce startować. Dowodem skutecznego dokonania zapisu jest otrzymanie od sędziego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Liczba uczestników turnieju jest ograniczona. W przypadku, gdy będą jeszcze wolne miejsca, zapisy przyjmowane będą także w dniu zawodów w godzinach 8.00 – 8.30.
Uwaga!
Zawodnicy nieobecni podczas weryfikacji zgłoszeń zostaną dopuszczeni do gry wyłącznie od drugiej rundy.

3. Warunki uczestnictwa, świadczenia, nagrody
Wpisowe do turnieju wynosi 15 złotych. Pula wpisowego przeznaczona jest w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych. Zwolnieni z wpisowego są członkowie UKS GCK Szach Sękowo pod warunkiem uregulowanej składki za rok bieżący. Organizatorzy zapewniają w trakcie zawodów ciepłe napoje – kawę i herbatę. Nagrody rzeczowe otrzymają najlepsi zawodnicy w trzech grupach wiekowych (do lat 10, 16 i powyżej lat 16) oraz najlepsi w tych grupach zawodnicy zrzeszeni w klubach z terenu powiatu szamotulskiego. Sponsorem nagród jest Amica Wronki SA. Dodatkowo pierwsza trójka zawodników w każdej kategorii otrzyma medale. Możliwe jest zwiększenie liczby nagród i dodatkowe źródła ich finansowania.

4. System rozgrywek:
Uczestnicy rozgrywek zostaną podzieleni na dwie grupy turniejowe:
Turniej A - zawodnicy urodzeni w 2003 r. i starsi, system szwajcarski-kontrolowany na dystansie 9 rund, tempo gry P’15; na podstawie wyników w tej grupie będą wyodrębnione dwie klasyfikacje – do i powyżej lat 16.
Turniej B - zawodnicy urodzeni w 2004 r. i młodsi, system szwajcarski - kontrolowany na dystansie 6 rund, tempo gry P’30, umożliwiające wypełnienie norm na V i IV kategorię szachową.
W obu turniejach ustalenie listy startowej, kojarzenie par i ocena wyników będą prowadzone komputerowo, z zastosowaniem programu sędziowskiego Chess Arbiter Pro.
UWAGA: Zawodnicy w wieku do lat 10 mogą uczestniczyć w turnieju A, pod warunkiem posiadania minimum IV kategorii szachowej; zostaną oni sklasyfikowani w grupie do lat 16.

5. Informacje dodatkowe:
• Wszelkie wątpliwości w kwestiach spornych rozstrzyga sędzia główny prowadzący turniej, jego decyzje są ostateczne.
• Niepełnoletnich uczestników zgłaszają do turnieju rodzice lub trenerzy klubowi, co jest równoznaczne z ich odpowiedzialnością za ww. zawodników podczas trwania turnieju. Organizatorzy opiekuna nie zapewniają.
• W budynku Przedszkola w Sękowie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
• Niedopuszczalne jest przystępowanie do gry po spożyciu alkoholu.

Zapraszamy!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021